Kańczuga dn. 19.11.2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój firmy DEXLON efektem inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi” nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0123/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem technicznym i socjalnym oraz pomieszczeniami projektowo-konstrukcyjnymi wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny  na działce nr  nr. ewid. 2084/2, obręb 1 Husów; jednostka ewid. 181005_2 Markowa.

Pliki do pobrania:

Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót